Regulamin

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej

Regulamin projektu Szkolna Akademia Finansów

ROZDZIAŁ I.  DEFINICJE
 
OKREŚLENIA UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE OZNACZAJĄ:
 1. Rekrutacja – etap programu, do którego wyłonionych zostanie 30 szkół ponadpodstawowych spośród wszystkich, które wyślą formularz zgłoszeniowy.
 2. Formularz zgłoszeniowy – formularz udostępniony na stronie internetowej www.szkolnaakademiafinansow.pl i składany drogą elektroniczną przez pracownika szkoły, ubiegającego o uczestnictwo szkoły w programie.
 3. Nagroda – nagroda rzeczowa przyznawana uczestnikom warsztatów za aktywność na zajęciach.
 4. Organizator – Fundacja Polska Przedsiębiorcza, z siedzibą w Warszawie, przy Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312392, NIP: 7010153878, REGON: 141604384.
 5. Program – program „Szkolna Akademia Finansów”.
 6. Uczestnik – uczeń szkoły ponadpodstawowej, która została zakwalifikowana do udziału w Programie, wytypowany do uczestnictwa w zajęciach przez Dyrekcję szkoły lub samodzielnie zgłoszony drogą internetową.
 7. Pracownik placówki – pracownik szkoły objętej dodatkowym wsparciem, który będzie nadzorował realizację zajęć na terenie placówki.

 

ROZDZIAŁ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie realizowanym przez Fundację Polska Przedsiębiorcza we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
 2. Celem bezpośrednim Programu „Szkolna Akademia Finansów” jest wzrost wiedzy uczniów szkół ponadpodstawowych Polski Wschodniej z zakresu świadomości finansowej, praktycznej przedsiębiorczości oraz efektywnego odbywania rozmów o pracę. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację 60 warsztatów oraz 900 indywidualnych doradztw zawodowych w 30 szkołach.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest pozytywne przejście procesu rekrutacyjnego określonego w niniejszym Regulaminie.
 4. Program trwa od 2 grudnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
 5. Program realizowany jest na terenie Polski Wschodniej, w szkołach zakwalifikowanych do udziału w Programie.
 
ROZDZIAŁ III. ZGŁASZANIE SZKOŁY
 1. Zgłoszenie szkoły do udziału w Programie następuje wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego pod adresem: http://szkolnaakademiafinansow.pl/rekrutacja/
 2. Zgłoszenie do Programu powinno nastąpić przed upływem terminu 20.01.2020 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rekrutacji o czym poinformuje na stronie internetowej www.szkolnaakademiafinansow.pl.
 4. Przesłanie prawidłowo złożonego Formularza zgłoszeniowego w przypisanym terminie, skutkuje dopuszczeniem do formalnej oceny wstępnej.
 5. Dane podane w formularzu zgłoszeniowym nie będą ujawniane stronom trzecim z wyłączeniem Organizatora oraz Narodowego Banku Polskiego.
 6. Pracownik szkoły zgłaszający placówkę do udziału w Programie jest odpowiedzialny za przekazanie prawdziwych i aktualnych informacji w Formularzu zgłoszeniowym.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji przekazywanych w Formularzach zgłoszeniowych.
 8. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator.
 9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez administratorów danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Polsce.
 10. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest:
 • Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej projektu.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Programu „Szkolna Akademia Finansów” (tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu szkoły), przez Organizatora Programu.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu oraz po zakończeniu Programu przez okres 5 lat.
 2. Przetwarzane dane osobowe Uczestników obejmują dane kontaktowe:
 • imię i nazwisko;
 • adres email.
 1. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (a także wspomniane powyżej prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody), do przenoszenia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych. W tym celu oraz w razie jakichkolwiek innych pytań w zakresie danych osobowych Uczestnika, Uczestnik powinien przesłać wiadomość do Realizatora Programu na adres e-mail: contact@szkolnaakademiafinansow.pl
 2. Organizator programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.
 
ROZDZIAŁ IV. HARMONOGRAM PROGRAMU
 1. Program składa się z następujących po sobie etapów, które zostaną przeprowadzone w następujących okresach:
 2. Etap rekrutacji – trwa od 18.12.2019 do 20.01.2020 roku, w tym czasie będą wysyłane zaproszenia do udziału w projekcie drogą elektroniczną oraz nastąpi kontakt telefoniczny. Nabór formularzy zgłoszeniowych trwa do 20.01.2020 r z możliwością wydłużenia terminu. W formularzu należy wypełnić pola:
 • Nazwa Szkoły
 • Adres Szkoły (z dokładnym podaniem ulicy, miejscowości oraz kodu pocztowego)
 • Imię i nazwisko osoby kontaktowej (pracownika placówki, który będzie nadzorował realizację warsztatów oraz doradztw zawodowych na terenie szkoły)
 • Telefon kontaktowy
 • Adres e-mail
 • Odpowiedź na trzy pytania weryfikujące
 1. Etap rekrutacji kończy się wyłonieniem 30 placówek w których zostaną przeprowadzone zajęcia warsztatowe oraz doradztwa zawodowe dla 30 chętnych uczniów. Kryterium wyboru szkoły do objęcia wsparciem projektowym będzie lokalizacja na terenie Polski Wschodniej, miejscowość do 400 tys. mieszkańców oraz ocena przez jury poziomu wykluczenia finansowego potencjalnych uczestników programu.
 2. Po wyłonieniu 30 placówek w pierwszej kolejności zostaną wysłane drogą elektroniczną informacje o zakwalifikowaniu szkoły do udziału w projekcie. Następnie drogą telefoniczną zostanie ustalony harmonogram realizacji zajęć. W razie rezygnacji z programu zostanie zaproszona kolejna szkoła z listy rezerwowej.
 3. Etap prowadzenia zajęć – od 1 lutego 2020 roku do 30.06.2020 roku zostanie przeprowadzonych łącznie 60 warsztatów od 900 zajęć doradczych w placówkach na terenie Polski Wschodniej. Harmonogram zajęć zostanie ustalony drogą telefoniczną. Szkoła zapewnia trenerom dostęp do sali lekcyjnej oraz projektora, które są niezbędne do przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu. Dla trzech najbardziej aktywnych uczestników warsztatów zostaną rozdane nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik zajęć warsztatowych otrzyma broszurę, w której będzie wydrukowana prezentacja multimedialna oraz udostępnione miejsce na notatki. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w warsztatach. Każda szkoła objęta wsparciem projektowym otrzyma zaświadczenie o udziale w projekcie Szkolna Akademia Finansów oraz bezpłatnie 10 egzemplarzy podręcznika powstałego w pierwszej edycji projektu.
 
ROZDZIAŁ V. NARUSZENIA REGULAMINU
 1. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Pracownika placówki Organizator Programu może wytypować inną szkołę z listy rezerwowej do objęcia wsparciem w ramach programu.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do sumiennego udziału w warsztatach i doradztwie zawodowym.
 3. Pracownik placówki objętej wsparciem projektowym zobowiązuje się do przygotowania sali lekcyjnej na warsztaty oraz projektora.
 
ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Pracownika Placówki. Zgłaszając się do Programu, Pracownik Placówki zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i potwierdza spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa w Projekcie.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie http://szkolnaakademiafinansow.pl/regulamin-projektu/
 3. Wszystkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie www.szkolnaakademiafinansow.pl. Informacje mogą też zostać udzielone drogą mailową. Zapytania należy składać na adres e-mail contact@szkolnaakademiafinansow.pl
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej