Polityka Prywatności

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej

 

Polityka prywatności projektu Szkolna Akademia Finansów

1. Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem danych jest Fundacja Polska Przedsiębiorcza z siedzibą w Warszawie przy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000312392, NIP: 7010153878, REGON: 141604384. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W związku z tym tylko uprawnione osoby będą miały dostęp do danych, które zostały przekazane.
 5. Dane osobowe podawane w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby rekrutacji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
2. Administrator Danych
 1. Organizator programu jest administratorem danych uczestników warsztatów oraz indywidualnych doradztw zawodowych. Oznacza to, że przetwarzamy dane podane w formularzu rekrutacyjnym oraz zgłoszeniowy. Dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do rejestracji na zajęcia takie jak: warsztaty oraz indywidualne doradztwa zawodowe.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Fundacji Polska Przedsiębiorcza w zakresie realizacji projektu Szkolna Akademia Finansów jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zuzanna.ciesielska@polskaprzedsiebiorcza.pl
 5. Fundacja Polska Przedsiębiorcza ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Fundacja Polska Przedsiębiorcza nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Fundację Polska Przedsiębiorcza albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

 

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej